หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 10.50 เมตร ณ ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านละโว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประกอบด้วยงานผนัง งานประตู-หน้าต่าง และงานทาสี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 73.00 เมตร ณ ซอย 13 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 54.00 เมตร ณ ถนนซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 154.00 เมตร ณ ถนนซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120.00 เมตร ณ ถนนซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-5834 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาเคมีพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสันทราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2020
ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ คสล. ฌาปนสถานบ้านร้องแหย่ง(เหนือ) ม.5 บ้านร้องแหย่ง 14 Oct 2020
จ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 Oct 2020
ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ เครื่องวัดระยะ,ไม้สต๊าฟ และล้อวัดระยะ 11 Sep 2020
ซื้อรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต , เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน ชนิด 6 ตู้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม ขนาดท่อน้ำออก 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,900.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
จ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่เพื่อเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก่ว ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
จ้างออกแบบสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก จำนวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 4 บ้านบวก - หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2020
จ้างเหมาซ่อมแวมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแก๋ว จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2019
สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก 06 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2019
จ้างเหมารถตู้รับจ้างขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2019
ซื้อชุดธงชาติ วปร. จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019