หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ซอย 5 ช่วง กม.0+190 - กม.0+360 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 90.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ยาว 82.00 เมตร ณ ซอย 4 ช่วง กม.0+000 - กม.0+082 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 72.00 เมตร ณ ซอยข้างป่าช้าบ้านร้องแหย่ง(ใต้) หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 65.00 เมตร ณ ซอย 3 ช่วง กม.0+120 - กม.0+185 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนซอยหอเจ้าบ้าน(ระยะที่ 2) หมู่ 2 บ้านสันปูเลย ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
จ้างผลิตครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ ฐานรองเครื่องพ่นละอองฝอย และโครงเหล็กแขวนรอก พร้อมรอกโซ่ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2022
ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบOVER-LAY ยาว 274.00 เมตร ณ ถนนสาย ชม.ถ.199-01 บ้านสันทราย ? บ้านสันทรายพัฒนา ช่วง กม.0+660 ถึง กม.0+934 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย 14 Jan 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผผ 1728 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2021
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แบบ 4 หัวพ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 16 Dec 2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2021
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง พร้อมลานคอนกรีตเชื่อมอาคารจอดรถ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ม.2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีคัดเลือก 16 Nov 2021
ซื้อวัสดุนายพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 8354 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ม.2 บ้านสันปูเลย 09 Nov 2021
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 290.00 เมตร (รหัสสายทาง ชม.ถ.199-07) ณ หมู่ 6 บ้านยั้งปวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.199-01 ยาว 320.00 เมตร ณ ม.7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 260.00 เมตร (รหัสสายทาง ชม.ถ.199-06) ณ หมู่ 4 บ้านบวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนกันยายน 2565 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก 21 Oct 2021
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แบบ 4 หัวพ่น จำนวน 1 เครื่อง 11 Oct 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ? เดือนกันยายน 2565 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท 11 Oct 2021
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน 11 Oct 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ขนาดเอ4 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างจ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 1,470 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทางร่วมทางแยกและจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 292.00 เมตร ณ สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย ฝั่งซ้าย ณ หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีคัดเลือก 07 Sep 2021
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) และประสานระบบท่อส่งน้ำ ระบบไฟฟ้า เข้ากับระบบประปาเดิม ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านละโว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 292.00 เมตร ณ สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย ฝั่งซ้าย ณ หมู่ 2 บ้านสันปูเลย 25 Aug 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ คสล. ฌาปนสถานบ้านร้องแหย่ง(เหนือ) ม.5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีคัดเลือก 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2021
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบOVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 440.00 เมตร ณ สายทางบ้านหนองแก๋ว-บ้านเหมืองง่า ม.2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีคัดเลือก 06 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาขาแม่ท่าช้าง ยาว 1,000.00 เมตร ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยต่อเติมกันสาด จำนวน 1 งาน ณ ห้องกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืององนก ยาว 800.00 เมตร ณ ลำเหมืององนก หมู่ที่ 4 บ้านบวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ยาว 230.00 เมตร ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ปรับปรุงผิวจราจร แบบOVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 440.00 เมตร ณ สายทางบ้านหนองแก๋ว-บ้านเหมืองง่า ม.2 บ้านสันปูเลย 22 Jun 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ กรวยจราจร ขนาด 70 เซนติเมตร พร้อมติดสติ๊กเกอร์หน่วยงานและติดแถบสะท้อนแสง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100.00 เมตร ณ ถนนซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 90.00 เมตร ณ ถนนสายบ้านหนองแก๋ว-บ้านสันปูเลย ช่วง STA 1+760 ถึง STA 1+850 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 25.00 เมตร พร้อมทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 25.00 เมตร ณ ซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 10.50 เมตร ณ ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านละโว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประกอบด้วยงานผนัง งานประตู-หน้าต่าง และงานทาสี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 73.00 เมตร ณ ซอย 13 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 54.00 เมตร ณ ถนนซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 154.00 เมตร ณ ถนนซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120.00 เมตร ณ ถนนซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-5834 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาเคมีพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสันทราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2020
ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ คสล. ฌาปนสถานบ้านร้องแหย่ง(เหนือ) ม.5 บ้านร้องแหย่ง 14 Oct 2020
จ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 Oct 2020
ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ เครื่องวัดระยะ,ไม้สต๊าฟ และล้อวัดระยะ 11 Sep 2020
ซื้อรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต , เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน ชนิด 6 ตู้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม ขนาดท่อน้ำออก 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,900.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
จ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่เพื่อเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก่ว ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
จ้างออกแบบสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก จำนวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 4 บ้านบวก - หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2020
จ้างเหมาซ่อมแวมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแก๋ว จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2019
สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก 06 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2019
จ้างเหมารถตู้รับจ้างขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2019
ซื้อชุดธงชาติ วปร. จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019