หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
จ้างออกแบบสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก จำนวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 4 บ้านบวก - หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2020
จ้างเหมาซ่อมแวมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแก๋ว จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2019
สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก 06 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2019
จ้างเหมารถตู้รับจ้างขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2019
ซื้อชุดธงชาติ วปร. จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019