หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 204.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 204.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) บ้านสันปูเลย-บ้านร้องแหย่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.199-06 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก๋ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,285 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) บ้านสันปูเลย-บ้านร้องแหย่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.199-06 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก๋ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,285 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 204.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กืโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน 21 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 204.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 204.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) บ้านสันปูเลย-บ้านร้องแหย่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.199-06 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก๋ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,285 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) บ้านสันปูเลย-บ้านร้องแหย่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.199-06 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก๋ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,285 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Apr 2024
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) บ้านสันปูเลย-บ้านร้องแหย่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.199-06 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก๋ว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,285 ตารางเมตร 21 Mar 2024
เจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 6 นิ้ว (ท่อ BS-M277-2532 ประเภท 2) ลึก 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส ขนาด 3 HP ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย 20 Mar 2024
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กืโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 20 Mar 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ โดยจัดทำและรับรองแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และใบมีดดันดินหน้า แบบปรับเอียงไฮดรอลิกส์ สำหรับติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ? เดือนกันยายน 2567 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ? เดือนกันยายน 2567 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ? เดือนกันยายน 2567 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2023
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 204.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย 12 Oct 2023
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ? เดือนกันยายน 2567 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท 12 Oct 2023
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 36 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
จ้างขุดลอกลำเหมืองกลางน้อย โดยขุดลอกดาดเหมือง ยาวรวม 2 ช่วง 880.00 เมตร รวมปริมาตรดินขุด 630.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ลำเหมืองกลางน้อย หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน เชื่อมกับหมู่ที่ 7 บ้านสันทราย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2023
จ้างจ้างต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 36.00 เมตร และยาว 16.00 เมตร ณ ซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 72.00 เมตร ณ ลำเหมืองแม่ขัก บริเวณสะพานข้ามลำเหมือง ซอย 9 ถึงฝายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
จ้างขุดลอกลำเหมืองแม่คำลม ช่วงที่ 1 ยาว 390.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 600.00 เมตร รวมปริมาตรดินขุด 750.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ลำเหมืองคำลม หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2023
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ตามแบบแปลนของ ทต.หนองแก๋ว ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ และโต๊ะเสริมข้าง แบบขากระป๋อง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ? เดือนกันยายน 2566 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ? เดือนกันยายน 2566 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ? เดือนกันยายน 2566 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Oct 2022
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน 17 Oct 2022
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ? เดือนกันยายน 2566 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท 17 Oct 2022
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ซอย 4 หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างโครงการวางท่อประปาหลัก ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยรื้ออุปกรณ์ชุดเก่าที่ชำรุด และซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดใหม่ (ตามประมาณการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jun 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2022
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ซอย 5 ช่วง กม.0+190 - กม.0+360 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู รางเปิด ยาว 90.00 เมตร ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ยาว 82.00 เมตร ณ ซอย 4 ช่วง กม.0+000 - กม.0+082 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 72.00 เมตร ณ ซอยข้างป่าช้าบ้านร้องแหย่ง(ใต้) หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 65.00 เมตร ณ ซอย 3 ช่วง กม.0+120 - กม.0+185 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนซอยหอเจ้าบ้าน(ระยะที่ 2) หมู่ 2 บ้านสันปูเลย ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
จ้างผลิตครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ ฐานรองเครื่องพ่นละอองฝอย และโครงเหล็กแขวนรอก พร้อมรอกโซ่ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2022
ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบOVER-LAY ยาว 274.00 เมตร ณ ถนนสาย ชม.ถ.199-01 บ้านสันทราย ? บ้านสันทรายพัฒนา ช่วง กม.0+660 ถึง กม.0+934 หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย 14 Jan 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผผ 1728 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2021
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แบบ 4 หัวพ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 16 Dec 2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2021
จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง พร้อมลานคอนกรีตเชื่อมอาคารจอดรถ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ม.2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีคัดเลือก 16 Nov 2021
ซื้อวัสดุนายพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 8354 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ณ ม.2 บ้านสันปูเลย 09 Nov 2021
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 290.00 เมตร (รหัสสายทาง ชม.ถ.199-07) ณ หมู่ 6 บ้านยั้งปวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.199-01 ยาว 320.00 เมตร ณ ม.7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 260.00 เมตร (รหัสสายทาง ชม.ถ.199-06) ณ หมู่ 4 บ้านบวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนกันยายน 2565 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก 21 Oct 2021
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ แบบ 4 หัวพ่น จำนวน 1 เครื่อง 11 Oct 2021
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ? เดือนกันยายน 2565 รวม 11 เดือน ในอัตราตันละ 1,200.00 บาท 11 Oct 2021
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน 11 Oct 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ขนาดเอ4 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างจ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 1,470 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทางร่วมทางแยกและจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 292.00 เมตร ณ สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย ฝั่งซ้าย ณ หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีคัดเลือก 07 Sep 2021
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) และประสานระบบท่อส่งน้ำ ระบบไฟฟ้า เข้ากับระบบประปาเดิม ณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านละโว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 292.00 เมตร ณ สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย ฝั่งซ้าย ณ หมู่ 2 บ้านสันปูเลย 25 Aug 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ คสล. ฌาปนสถานบ้านร้องแหย่ง(เหนือ) ม.5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีคัดเลือก 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2021
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบOVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 440.00 เมตร ณ สายทางบ้านหนองแก๋ว-บ้านเหมืองง่า ม.2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีคัดเลือก 06 Jul 2021
จ้างจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาขาแม่ท่าช้าง ยาว 1,000.00 เมตร ณ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยต่อเติมกันสาด จำนวน 1 งาน ณ ห้องกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืององนก ยาว 800.00 เมตร ณ ลำเหมืององนก หมู่ที่ 4 บ้านบวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ยาว 230.00 เมตร ณ หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ปรับปรุงผิวจราจร แบบOVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 440.00 เมตร ณ สายทางบ้านหนองแก๋ว-บ้านเหมืองง่า ม.2 บ้านสันปูเลย 22 Jun 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ กรวยจราจร ขนาด 70 เซนติเมตร พร้อมติดสติ๊กเกอร์หน่วยงานและติดแถบสะท้อนแสง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100.00 เมตร ณ ถนนซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 90.00 เมตร ณ ถนนสายบ้านหนองแก๋ว-บ้านสันปูเลย ช่วง STA 1+760 ถึง STA 1+850 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 25.00 เมตร พร้อมทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 25.00 เมตร ณ ซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 10.50 เมตร ณ ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านละโว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประกอบด้วยงานผนัง งานประตู-หน้าต่าง และงานทาสี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 73.00 เมตร ณ ซอย 13 หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 54.00 เมตร ณ ถนนซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านยั้งปวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 154.00 เมตร ณ ถนนซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120.00 เมตร ณ ถนนซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-5834 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาเคมีพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสันทราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก๋ว ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Oct 2020
ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ คสล. ฌาปนสถานบ้านร้องแหย่ง(เหนือ) ม.5 บ้านร้องแหย่ง 14 Oct 2020
จ้างเหมากำจัดขยะมูงฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 Oct 2020
ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ เครื่องวัดระยะ,ไม้สต๊าฟ และล้อวัดระยะ 11 Sep 2020
ซื้อรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต , เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน ชนิด 6 ตู้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม ขนาดท่อน้ำออก 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,900.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ซื้อเครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
จ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่เพื่อเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแก่ว ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว หมู่ 2 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2020
จ้างออกแบบสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก จำนวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 4 บ้านบวก - หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2020
จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2020
จ้างเหมาซ่อมแวมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแก๋ว จำนวน 44 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2019
สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงทางสาธารณะประโยชน์ในเขตทางคลองชลประทาน 1 ซ้าย 22 ซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย - หมู่ที่ 4 บ้่านบวก 06 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Nov 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก๋ว จำนวน 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2019
จ้างเหมารถตู้รับจ้างขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2019
ซื้อชุดธงชาติ วปร. จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019