เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf 314 KB. 239
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 309 KB. 224
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 308 KB. 225
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 324 KB. 229
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ) 317 KB. 229
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบ) 201 KB. 227
7 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร 227 KB. 229
8 การแจ้งขุดดิน 198 KB. 210
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 206 KB. 202
10 การแจ้งดัดแปลงอาคาร 227 KB. 237
11 การแจ้งถมดิน 197 KB. 185
12 การแจ้งรื้อถอนอาคาร 203 KB. 197
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 225 KB. 214
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 192 KB. 194
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง 195 KB. 182
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 202 KB. 208
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถ 205 KB. 218
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21 226 KB. 208
19 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 203 KB. 179
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 210 KB. 203
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 221 KB. 205
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 222 KB. 179
23 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 224 KB. 194
24 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 217 KB. 209
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 215 KB. 214
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 224 KB. 194
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 222 KB. 188
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 205 KB. 176
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 184
30 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 317 KB. 202
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 203 KB. 216
32 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 201 KB. 190
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 213 KB. 224
34 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 212 KB. 197
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 209 KB. 191
36 การรับชำระภาษีป้าย 196 KB. 193
37 การรับชำระภาษีที่ดินและโรงเรือน 208 KB. 187
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 210 KB. 182
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 206 KB. 183
40 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 205 KB. 187
41 การขอหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 197 KB. 187
42 การขอรับบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ 301 KB. 199
43 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ 191 KB. 194
44 การขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ 206 KB. 189
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 191 KB. 196
46 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ 194 KB. 198
47 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ 208 KB. 209
48 การขอบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชบำนาญ 194 KB. 190
49 การขอรับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 318 KB. 177
50 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ 195 KB. 178
51 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทลูกจ้างประจำ 190 KB. 186
52 การขอใบอนุญาตรับประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 205 KB. 170
53 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 181
54 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 179
55 การขอโอนใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 191
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 209 KB. 193
57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 199 KB. 177
58 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 198 KB. 180
59 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 198 KB. 206
60 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 213 KB. 273
61 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 201 KB. 189
62 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 217 KB. 176
63 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 198 KB. 175
64 คู่มือสำหรับปรชาชน - การรับชำระภาษีป้าย 438 KB. 6
65 คู่มือสำหรับประชาชน - การขอเลขที่บ้าน 240 KB. 8
66 คู่มือสำหรับประชาชน - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 424 KB. 7

แชร์ให้เพื่อน: