เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 
“ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ
1.2 พัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟจราจรและ ป้ายจราจร


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการรวมกลุ่ม
2.2 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่


3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
3.2 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 การฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อม


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน
5.3  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและการสนับสนุนกิจกรรมสตรีและผู้สูงอายุ


6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชน
6.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด


7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการควบคุมแชร์ให้เพื่อน: