เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9.60 MB. 42
2 คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1.52 MB. 34
3 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1.29 MB. 32
4 คู่มือการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชีและการพัสดุ 5.39 MB. 38
5 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 8.07 MB. 33
6 คู่มือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4.75 MB. 34
7 ข้อหารือ-ชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต 1.36 MB. 38
8 คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมสภาท้องถิ่น 195 KB. 34
9 คู่มือการเก็บรวบรวมตามแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 839 KB. 40
10 คู่มือการใช้งานระบบประเมิน 64 4.47 MB. 37
11 คู่มือการประเมิน ITA 2567 9.37 MB. 46
12 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ทต. หนองแก๋ว 258 KB. 38
13 สรุปการลางานการเจ้าหน้าที่ 100 KB. 35
14 สิทธิ-สวัสดิการ-พนักงานจ้าง-58 111 KB. 32
15 เบี้ยยังชีพ 2.40 MB. 50
16 คู่มือมาตรฐานการบริการ กองช่าง 175 KB. 32
17 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 184 KB. 36
18 คู่มือการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา 413 KB. 5
19 คู่มือการปฏิบัติราชการ และงานสารบรรณ 348 KB. 5
20 คู่มืองานแบบแผนก่อสร้าง สำรวจออกแบบ และงานสาธารณูปโภค กองช่าง 438 KB. 4

แชร์ให้เพื่อน: