เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายเจริญ  โนภีระ - นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายเจริญ โนภีระ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนตำบลหนองแก๋ว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ของเทศบาลตำบลหนองแก๋ว

  • วันที่ 21 ส.ค. 2566
  • อ่าน 168 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแก๋วจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองแก๋ว โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองแก๋ว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดมความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคี ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี และชุมชนเข้มแข็ง และมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดการจัดโครงการฯ ในวันที่ 5-7 กันยายน 2566 เวลา 08.30 ? 16.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญเชิญชวนผู้สูงอายุที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ให้มาลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการ ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ณ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองแก๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองแก๋ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองแก๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยเทศบาลตำบลหนองแก๋ว มีรถรับ - ส่ง ในการเดินทาง และ เริ่มเดินทางเวลา 08.00 น.

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

https://forms.gle/6q33ow4ceNywrNS96 คลิกลิ้งค์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: